Dzīvojamām mājām piesaistīto teritoriju

sanitārās apkopes  darbu uzskaitījums.

 

Vasaras sezonā

1. Teritorijas  uzkopšana

2. Atkritumu urnu iztukšošana

3. Laukumu uzkopšana pie atkritumu konteineriem

4. Zāles pļaušana, savākšana un tās izvešana

5. Kritušo lapu un zaru savākšana un izvešana

6. Bīstamu vietu norobežošana

7. Citi darbi

 

Ziemas sezonā

1. Ietvju tīrīšana, ja nesnieg

2. Ietvju tīrīšana  intensīvas snigšanas laikā

3. Ietvju apstrāde ar pretslīdes līdzekļiem atkalas laikā

4. Atkritumu urnu iztukšošana

5. Laukumu uzkopšana pie atkritumu     konteineriem

6. Bīstamu vietu norobežošana

7. Citi darbi

 

Pakalpojumi, kas neietilpst mājas sanitārās apkopes izdevumos,

un tiek sniegti pamatojoties uz mājas dzīvokļu īpašnieku pieteikumiem

 

1. Atkritumu savākšana bēniņos un pagrabos un to izvešana

2. Mehanizēta piebraucamo ceļu un stāvlaukumu attīrīšana no sniega un izvešana.

3. Lielgabarīta atkritumu savākšana un izvešana

4. Deratizācija, dezinfekcija un citi darbi pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku pieteikumiem.

 

 

 

 

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

 

Dzīvojamo māju iekšējo inženiertīklu un iekārtu

tehniskās apkopes darbu uzskaitījums

 

1. Māju kopīpašumā esošo ūdensapgādes , kanalizācijas ,siltuma un elektroapgādes

    sistēmu normālas funkcionēšanas nodrošināšana.

2. Diennakts dežūras organizēšanaiedzīvotāju izsaukumu reģistrēšana, izbraukšana

    uz vietas, avārijas situāciju  novēršana.

3. Periodiska   inženiertīklu   un  iekārtu   apskate   siltummezglos,   pagrabtelpās,

    tehniskajos koridoros un bēniņu telpās.

4. Māju kopējo ūdensskaitītāju un siltumskaitītāju periodiska apskate.

5. Periodiska siltumnesēja temperatūras kontrole atbilstoši temperatūru grafikam.

6. Elektroenerģijas patēriņa uzskaite māju koplietošanas telpās 1x mēnesī.

7. Periodiska māju iekšējo siltumapgādes sistēmu atgaisošana.

8. Automātisko apkures siltummezglu vadības bloku parametru iestatīšana.

9. Periodiska ātrgaitas ūdenssildītāju tīrīšana, skalošana un tehniskā apkope.

10. Māju iekšējo siltumapgādes un ūdensapgādes cauruļvadu  skalošana pēc nepieciešamības.

11. Kanalizācijas sistēmu aizsērējumu novēršana cauruļvados.

12. Noslēdzošas armatūras profilaktiskais remonts.

13. Obligātā siltumapgādes tīklu un siltummezglu iekārtu gatavības pārbaude pirms

     apkures sezonas uzsākšanas un to nodošana pēc akta siltuma piegādes

     uzņēmumiem.

14. Dzīvojamo māju koplietošanas telpās esošo elektroiekārtu un tīklu savlaicīga tehniskā apkope

Projektu konkursi

Izsludināts projektu konkurss ERAF 2.1.2.4.aktivitātēAugstas pievienotās vērtības investīcijas
2011-11-11
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 2011.gada 12.decembra līdz 2012.gada 2.aprīlim (ieskaitot) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 2.1.2.4.aktivitātēAugstas pievienotās vērtības investīcijas“. Aktivitātes mērķis ir stimulēt vietējos komersantus ieguldīt zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm. Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants, kas atbilst konkursa prasībām.
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=41&lid=1853

Atsāk nodarbinātu vai pašnodarbinātu personu reģistrāciju dalībai ESF projektāMūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām
2011-11-08
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2011.gada 14.novembra atsāk bezdarba riskam pakļauto personu reģistrāciju dalībai ESF projektāMūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām“. Projekta mērķisnodrošināt iespēju nodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot ar darba dzīvi saistītas profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas. Mūžizglītības pasākumos var iesaistīties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas), kura atbilst izvirzītajiem nosacījumiem.
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=41&lid=1847

Izsludināts 2011.gada konkurss Tempus programmā
2011-11-08
Eiropas Komisija no 2011.gada 4.novembra līdz 2012.gada 23.februārim izsludināja 5.projektu pieteikumu konkursu Tempus IV programmā un aicina augstākās izglītības iestādes iesniegt projektu pieteikumus. Tempus programma sekmē daudzpusīgu sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu augstākās izglītības iestādēm, valsts iestādēm un organizācijām, lai veicinātu augstākās izglītības reformu un modernizāciju.
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=41&lid=1849

NVA aicina gan jauniešus bezdarbniekus, gan biedrības un nodibinājumus atbalstīt brīvprātīgā darba ideju
2011-11-08
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” jau ir iesaistīti 746 jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-24 gadiem, to skaitā 43 bezdarbnieki ar invaliditāti. Vēlmi piedalīties brīvprātīgajā darbā kopumā jau ir izteikuši 1494 jaunieši bezdarbnieki. NVA aicina gan jauniešus bezdarbniekus, gan biedrības un nodibinājumus atbalstīt brīvprātīgā darba ideju Latvijā un aktīvi iesaistīties šajā pasākumā.
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=41&lid=1846

NVA aicina darba devējus aktīvāk pieteikt darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem
2011-11-08
Nodarbinātības valsts aģentūras kopš ša gada maija īstenotajā nodarbinātības pasākumā „Darba vieta jaunietim” ir iesaistīti 315 jaunieši bezdarbnieki. Pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros, lai integrētu jaunieti bezdarbnieku (vecumā no 18 līdz 24 gadiem) darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību. Viena pasākuma dalībnieka nodarbinātības ilgums – 9 mēneši. Darba vieta jaunietim netiek organizēta nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, piemēram, sētnieku, apkopēju un citos līdzīgos darbos.
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=41&lid=1843

SEMINĀRI / KONFERENCES

Seminārs projektu iesniedzējiem par iespējām saņemt finansiālo atbalstu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšanai
2011-11-15
Š.g. 15. novembrī plkst.„HOTEL KONVENTA SĒTA”, Georga zālē (Rīgā, Kalēju ielā 9/11) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk- VARAM) organizē informatīvu semināru, kas paredzēts projektu iesniedzējiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk-KPFI) finansēto projektu atklāto konkursu „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana” (turpmāk- projektu konkurss). Seminārā aicināti piedalīties tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, komersanti un citi interesenti. Lai piedalītos šajā seminārā un saņemtu izdales materiālus, aicinām interesentus iepriekš pieteikt savu dalību līdz š.g. 14.novembra plkst. 15.00, nosūtot informāciju ar savu vārdu, uzvārdu, organizāciju, e-pastu un tālruņa numuru uz e-pa stu: Liene.Voroncova@varam.gov.lv
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=42&lid=1845

Seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu ERAF 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros
2011-11-16
Š.g. 16.novembrī plkst.11:00 viesnīcas “Avalon Hotel” konferenču zālē (Kalēju iela 70, Rīga) tiek organizēts informatīvs seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros. Seminārā aicinām piedalīties pašvaldības pārstāvjus, kas atbilst projektu iesniegumu atklātās atlases prasībām. Dalību seminārā obligāti pieteikt līdz š.g. 14.novembrim pa tālruni 67217975 vai nosūtot informāciju e-pastā: girts.kindzulis@rpr.gov.lv
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=42&lid=1837

Atvērto durvju diena par Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas projektu ieviešanas pieredzi Latvijā
2011-11-21
Š.g. 21.novembrī no plkst. 14.30 – 17.30 LU Lielajā Aulā (Raiņa bulvāris 19, Rīga) tiek organizētas atvērto durvju diena par Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas projektu ieviešanas pieredzi Latvijā. Atvērto durvju dienā Jūs gūsiet priekšstatu, veidojas vienota pētniecības telpa Eiropā un vienots darba tirgus zinātnes un tehnoloģiju jomā Eiropas Savienībā, kurš nodrošinās radošu gaisotni zinātniskam darbam. Jūsu gidi būs ES 7.IP Nacionālo kontaktpunktu grupa, zinātnisko institūtu pārstāvji un zinātnisko projektu dalībnieki.
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=42&lid=1851

Seminārs par daudzdzīvokļu māju renovāciju un ERAF līdzfinansējuma 50% vai 60% apmērā piesaistes iespējām
2011-11-23
Š.g. 23. novembrī plkst. 16:00 Jūrmalā (Latvenergo energofektivitātes centra telpās, Jomas iela 4) tiks organizēts seminārs par daudzdzīvokļu māju renovāciju un ERAF līdzfinansējuma 50% vai 60% apmērā piesaistes iespējām “Atbalsts mājokļu siltināšanai”. Seminārā tiek aicināti piedalīties dzīvokļu īpašnieki, apsaimniekotāji, būvnieki, būvmateriālu ražotāji un tirgotāji, energoauditori un citi renovācijas procesā iesaistītie speciālisti. Sīkāku informāciju par semināriem var saņemt Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts: inese.berzina@em.gov.lv, tālr.: 67013240).
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=42&lid=1824

Seminārs par daudzdzīvokļu māju renovāciju un ERAF līdzfinansējuma 50% vai 60% apmērā piesaistes iespējām
2011-11-23
Š.g. 23. novembrī plkst. 10:00 Ogrē (Ogres novada Domes telpās, Brīvības iela 33) tiks organizēts seminārs par daudzdzīvokļu māju renovāciju un ERAF līdzfinansējuma 50% vai 60% apmērā piesaistes iespējām “Atbalsts mājokļu siltināšanai”. Seminārā tiek aicināti piedalīties dzīvokļu īpašnieki, apsaimniekotāji, būvnieki, būvmateriālu ražotāji un tirgotāji, energoauditori un citi renovācijas procesā iesaistītie speciālisti. Sīkāku informāciju par semināriem var saņemt Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts: inese.berzina@em.gov.lv, tālr.: 67013240).
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=42&lid=1823

Seminārs „ES atbalsts uzņēmējdarbībai un ekonomiskās izaugsmes veicināšanai”
2011-11-24
Š.g. 24.novembrī plkst. 10.00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (Jelgavā, Svētes ielā 33) tiek organizēts seminārs „ES atbalsts uzņēmējdarbībai un ekonomiskās izaugsmes veicināšanai”. Semināru mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas attīstību, sniegt zināšanas un informāciju par pieejamajiem ES fondu finansējumiem, arī par atbalsta programmām (valsts un reģionālām) uzņēmējdarbības attīstībā un galvenais – tās ilglaicības nodrošināšanai. Dalību seminārā iepriekš jāreģistrē ES mājas web lapā.
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=42&lid=1844

Seminārs par daudzdzīvokļu māju renovāciju un ERAF līdzfinansējuma 50% vai 60% apmērā piesaistes iespējām
2011-11-24
Š.g. 24. novembrī plkst. 18:00 Olaines Kultūras namā (T.Zeiferta iela 11) tiks organizēts seminārs par daudzdzīvokļu māju renovāciju un ERAF līdzfinansējuma 50% vai 60% apmērā piesaistes iespējām “Atbalsts mājokļu siltināšanai”. Seminārā tiek aicināti piedalīties dzīvokļu īpašnieki, apsaimniekotāji, būvnieki, būvmateriālu ražotāji un tirgotāji, energoauditori un citi renovācijas procesā iesaistītie speciālisti. Sīkāku informāciju par semināriem var saņemt Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts: inese.berzina@em.gov.lv, tālr.: 67013240).
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=42&lid=1825

Seminārs par Erasmus intensīvajiem valodu kursiem
2011-11-30
Šī gada 30.novembrī no plkst.12:00-14.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) telpās, 2.stāva zālē (Vaļņu iela 3, Rīga) tiek rīkots seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu dalībai Erasmus intensīvajos valodu kursos (EILC). Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 3. februāris. Seminārā aicināti piedalīties augstskolu pārstāvji, jaunie EILC projektu pieteicēji, kuriem būtu interese rakstīt jaunus EILC projektu iesniegumus. Semināram var pieteikties līdz 28. novembrim pa e-pastu gunta.vilne@viaa.gov.lv
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=42&lid=1850

Reģionālais noslēguma seminārs „Daudzdzīvokļu māju renovācijas pamatnosacījumi un īstenošana”
2011-11-30
Š.g. 30. novembrī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Domes telpās (Rātslaukuma 1, Rīga) tiks organizēts reģionālo daudzdzīvokļu māju renovācijas dienu noslēguma semināru „Daudzdzīvokļu māju renovācijas pamatnosacījumi un īstenošana”. Seminārā tiek aicināti piedalīties dzīvokļu īpašnieki, apsaimniekotāji, būvnieki, būvmateriālu ražotāji un tirgotāji, energoauditori un citi renovācijas procesā iesaistītie speciālisti. Sīkāku informāciju par semināriem var saņemt Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts: inese.berzina@em.gov.lv, tālr.: 67013240).
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=42&lid=1827

Seminārs par ūdenssaimniecības projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem un projektu ieviešanas aktuālajiem jautājumiem
2011-12-01
Š.g. 1.decembrī plkst.10:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, 409.telpā (Peldu iela 25, Rīga) tiek organizēts seminārs par ūdenssaimniecības projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem un projektu ieviešanas aktuālajiem jautājumiem 3.4.1.1.aktivitātē ”Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. Semināra ietvaros iekļauti par ūdenssaimniecības projektu dokumentācijas sagatavošanu un apstiprināto projektu ieviešanu aktuālie jautājumi. Par dalību semināros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz informēt iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi: Austra.Auzina@varam.gov.lv
Lasīt vairāk: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=42&lid=1842

Ar cieņu,

Jānis Spulis

Tālr.: +371 20016499 TELE2

Tālr.: +371 29299949 LMT

janis@spulis.lv

www.ogresmaja.lv  

Semināru cikls „Vide, tehnoloģijas un konkurētspēja”

Projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskolakomercsabiedrības”

 Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/010 vienošanās par projekta īstenošanu

 Nr. L-TPK-08-0006 ietvaros

Semināra „Atjaunojamo energoresursu izmantošana individuālo mājsaimniecību sektorā”

programma

2011. gada 7. novembrī

Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 90, aktu zālē

 

 

10.40-11.00

Reģistrācija

11.00-11.15

Semināra atklāšana

Projekta vadītājsDr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks

11.15-11.45

Atjaunojamo energoresursu izmantošana individuālo mājsaimniecību sektorā, tehniskie risinājumi

Latvijas Atjaunojamās Enerģijas Asociācija Valdes priekšsēdētājs

Agris Veliks

11.50-12.20

Siltumsūkņi gaissgaiss

SIA „KlimatON” biroja administrators

Mihails Nesterovs

12.25-12.55

Biomasas katli

SIA „VITO SERVISS” valdes priekšsēdētājs Aivars Pīzelis

13.00-13.30

Saules kolektori un saules baterijas

SIA „Viessmann ”pārstāvis Latvijā Sandis Gedrovics

13.35-14.05

Zemes siltumsūkņi

  				SIA "Divine Heat Company" pārstāvisStefan Westberg

14.10-14.40

Telpu elektroapsildes ierīču īpašību salīdzinājums

Biedrība „EKOtehnoloģijas”

Dr.sc.ing. Edmunds Visockis

14.45-15.15

ES fondu izmantošanas iespējas mājsaimniecību sektorā

Biedrība „EKOtehnoloģijas”

Dr.sc.ing. Edmunds Visockis

15.20-…

Biomasas katlu demonstrācija, montāža, tehniskie jautājumi uzņēmuma Sia „VITO SERVISS” apmeklējuma laikā

Semināru cikls Latvijā turpinās

Š.g. 9. novembrī:Plkst. 10:00AlūksnēAlūksnes novada Dome (Alūksne, Dārza iela 11 notiks seminārs „Atbalsts mājokļu siltināšanai”

Plkst. 16:00 GulbenēGulbenes novada Dome (Gulbene, Ābeļu iela 2 notiks seminārs „Atbalsts mājokļu siltināšanai”

10. novembrī plkst. 10:00 Cēsīs, Pieaugušo izglītības centrā(Cēsis, Raunas iela 4 notiks seminārs „Daudzdzīvokļu māju renovācijas pamatnosacījumi un īstenošana”

Sīkāka informācija, arī iepriekšējo semināru prezentācijas Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://goo.gl/xziGY.

Novembra beigās semināru cikls noslēgsies – 23. novembrī Ogre un Jūrmala, 24. novembrī Olaine un 30. novembrī noslēguma seminārs Rīgā.

Videosemināri

19. oktobra semināra par pārvaldīšanas naudas plūsmu un finanšu piesaisti video http://goo.gl/Uf0vc

a.       No 0 minūtes Baiba Pļaviņa (Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācija) stāsta par pārvaldīšanas cenas veidošanas principiem un to ietekmējošie faktori.

b.      No 38 minūtes par prezentācija par finansējuma piesaisti daudzdzīvokļu mājas renovācijai, izmantojot banku finansējumu. Stāsta Inese Anckalniņa no AS „Nordea banka”.

c.       No 1:12:00par ESCO principa pielietošanu ēku renovācijā Latvijāpieredzi un risinājumiem. Stāsta Raivo Damkevics, SIA “RENESCO” valdes loceklis

20. oktobra starptautiskā semināra „Daudzdzīvokļu māju kvalitatīvas renovācijas priekšnosacījumi” video http://goo.gl/yEEZc

a.       No 0 minūtesVentilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās/dip.-ing. Michael Merscher, LUNOS mbH (Vācija)

b.      no 32 minūtesDažādi sīkumi, kas nemaz nav sīkumi fasāžu siltināšanā! / Dr.sc.ing. J.Grīnvalds, Būvmateriālu ražotāju asociācija, SIA Sakret

tuvākā nākotnē būs arī pārējo trīs prezentāciju videoieraksti.

Ekonomikas ministrija. Kontakt persona – Inese Berziņa, tālr. 67013240, 26578158

Cita informācija

www.twitter.com/siltinam; www.em.gov.lv/dzivosiltak; http://www.facebook.com/

e-karte http://goo.gl/xXRPs

buklets „Soli pa solim līdz mājokļa atjaunošanai” http://goo.gl/ClLSe

Rīgas Enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes centrs http://goo.gl/EJSXH