Pamatojoties uz Komerclikuma 174., 176., 213.pantiem un Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66., 68., 69., 73., kā arī 62. pantu un 63.panta pirmās daļas
otro punktu lūdzu sasaukt kārtējo dalībnieku sapulci 2022.gada 13.aprīlī plkst.09:00.
Sapulces sasaukšanas vieta: Rēzeknes pilsētas dome Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne.
Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci ir sabiedrības valde.
Sapulcē izskatāmie jautājumi:
1. 2021. gada pārskata apstiprināšana;
2. Peļņas sadale;
3. Sabiedrības zvērināta revidenta apstiprināšana un atlīdzības noteikšana 2022.gadam;
4. Vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti, saskaņā
ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
5. Darba plāna pārskata periodam apstiprināšana;
6. Sabiedrības 2022.gada budžeta apstiprināšana;
7. Valdes locekļa darbības izvērtējums iepriekšējā pārskata gadā;
8. Citi jautājumi.