Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” kapitāla daļu
turētāja pārstāvis, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības
pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu informē, ka 2020.gada 20. janvārī plkst. 13.30 Rēzeknes
pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, tiek sasaukta ārkārtas dalībnieku
sapulce (pamatojums – kapitāla daļu turētāja pārstāvja iniciatīva). Iemesls – valdes locekļu
pilnvarojuma līguma noslēgšana atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības
pārvaldības likuma prasībām.
Darba kārtība:
1. Grozījumi pilnvarojuma līgumā.