Līgums parakstīts.

 Māju renovēs!

Septembra pirmajās dienās parakstīts līgums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā– 143 renovāciju, piesaistot ES fondu ERAF līdzekļu finansējumu.

būs  kārtējā SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” apsaimniekojamā un renovētā dzīvojamā māja.

      Šī gada 31.maijs bija pēdējā diena, kad varēja iesniegt projekta pieteikumus daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu 9. un turpmāko kārtu izsludinātā atklātā konkursa ietvaros. Vairāk nekā pusgadu  (no pirmās kopsapulces lēmuma par mājas renovāciju) saspringtais organizatoriskais darbs, īstenojot mājas īpašnieku vēlmi renovēt savu dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 143, bija pabeigts  un projekta pieteikums tika iesniegts Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).

  Pagāja divi mēneši un projekta dokumentācijas izvērtēšanas eksperti no LIAA noteica, ka projekts ir atbalstāms ar noteikumu, ja mēneša laikā tiks iesniegti papilddokumenti. Papildus informācija bija sagatavota operatīvi un saņēmām uzaicinājumu noslēgt līgumu.

Jāpiebilst, ka dzīvokļu īpašnieku absolūtais vairākums nobalsoja par mājas renovāciju, pilnvarojot mājas apsaimniekotāju SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” realizēt plānotos pasākumus un savu lēmumu apstiprināja ar parakstiem. Kopsapulces protokolus un pilnvarojuma līgumu parakstīja 10 īpašnieki no 11, jo vienīgais īpašniekskurš nepiedalījās kopsapulcēs, nebija klāt apspriešanas un plānošanas procesā par  plānotajiem renovācijas darbiem  nav sameklējams, kontaktelefons atslēgts un kaimiņi viņu nav redzējuši vairākus gadus.

Visas projektā paredzētās aktivitātes atbalstītas. Var droši apgalvot, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā māja  pilsētas ziemeļu mikrorajonā (blakus „Statoil” degvielas uzpildes stacijai) ne vēlāk pēc gada priecēs pilsētnieku acis jaunā izskatā. Neapšaubāmi, galvenie ieguvēji būs paši mājas dzīvokļu saimnieki.

Līdz būvdarbu uzsākšanai  ejams vēl ilgs un gars ceļš. Un lai renovāciju uzsāktu, pirmkārt, jāizstrādā iepirkuma procedūras nolikums un tehniskā specifikācija. Uz ko–  jāsaņem apstiprinājums no LIAA par to, ka nolikums ir atbilstošs Publisko iepirkumu likumamOtrkārt, jāizsludina Iepirkums par celtniecības būvdarbiem un siltumapgādes sistēmas renovāciju, jāizvēlas darbu veicējs par piedāvāto zemāko cenu un jāsaņem pozitīvs apstiprinājums no LIAA par izvēlēto pretendentu (vai izvēlēts atbilstoši likuma normām), jānoslēdz līgums un tikai tad var uzsākt darbus.

 

 

 

 

 

Projekta kopējās izmaksas plānotas ne vairāk 47 301, 16 lati, no kurām 19 593,66 lati ERAF līdzekļi. Šie naudas līdzekļi tiks izlietoti veicot fasādes un bēniņu siltināšanu, notekūdeņu sistēmas izbūvi, pamatu hidroizolāciju un cokola siltināšanu, ieejas lieveņa izbūvi un ieejas jumtiņa remontu, koka logu un ārdurvju nomaiņu,  kāpņu telpas remontu un siltumapgādes sistēmas pārbūvi, uzstādot siltumenerģijas individuālos skaitītājus katram dzīvoklim.

 

 

A.Drebeinieks

SIA „Rēzeknes namsaimnieks”

projektu vadītājs