Pamatojoties uz Komerclikuma 213.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66., 68., 70., 73., lūdzu sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 07.oktobrī plkst.14:00.

Sapulces sasaukšanas vieta: Rēzeknes pilsētas dome Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci ir sabiedrības valde.

Sapulcē izskatāmie jautājumi:

  1. Vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti, saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
  2. Darba plāna pārskata periodam un Sabiedrības 2020.gada budžeta apstiprināšana;
  3. Citi jautājumi.

 

Pielikumā: lēmuma projekts ar pielikumiem kopā uz 1 (vienas) lapas.