Dzīvojamo māju iekšējo inženiertīklu un iekārtu

Dzīvojamo māju iekšējo inženiertīklu un iekārtu

tehniskās apkopes darbu uzskaitījums

 

1. Māju kopīpašumā esošo ūdensapgādes , kanalizācijas ,siltuma un elektroapgādes

    sistēmu normālas funkcionēšanas nodrošināšana.

2. Diennakts dežūras organizēšanaiedzīvotāju izsaukumu reģistrēšana, izbraukšana

    uz vietas, avārijas situāciju  novēršana.

3. Periodiska   inženiertīklu   un  iekārtu   apskate   siltummezglos,   pagrabtelpās,

    tehniskajos koridoros un bēniņu telpās.

4. Māju kopējo ūdensskaitītāju un siltumskaitītāju periodiska apskate.

5. Periodiska siltumnesēja temperatūras kontrole atbilstoši temperatūru grafikam.

6. Elektroenerģijas patēriņa uzskaite māju koplietošanas telpās 1x mēnesī.

7. Periodiska māju iekšējo siltumapgādes sistēmu atgaisošana.

8. Automātisko apkures siltummezglu vadības bloku parametru iestatīšana.

9. Periodiska ātrgaitas ūdenssildītāju tīrīšana, skalošana un tehniskā apkope.

10. Māju iekšējo siltumapgādes un ūdensapgādes cauruļvadu  skalošana pēc nepieciešamības.

11. Kanalizācijas sistēmu aizsērējumu novēršana cauruļvados.

12. Noslēdzošas armatūras profilaktiskais remonts.

13. Obligātā siltumapgādes tīklu un siltummezglu iekārtu gatavības pārbaude pirms

     apkures sezonas uzsākšanas un to nodošana pēc akta siltuma piegādes

     uzņēmumiem.

14. Dzīvojamo māju koplietošanas telpās esošo elektroiekārtu un tīklu savlaicīga tehniskā apkope