Cita informācija

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un nefinanšu mērķu īstenošanas radītāji

Sabiedrības darbības mērķis ir efektīva komercdarbības veikšana nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitatīviem pakalpojumiem atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktiem normatīvajiem aktiem.

Izanalizējot uzņēmuma darbību 2014. gada periodā, tika konstatēts, ka izvirzītie mērķi un uzdevumi ir izpildīti, bet atsevišķu uzdevumu realizācija turpināsies 2015. gadā.
Uzdevumā darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas jomā tika veiktas sekojošas darbības:
1. Apmācīti pieci darbinieki profesionālās tālākizglītības kursos „Ēku un būvju apsekošana, remontdarbu apjoma noteikšana un tāmju sastādīšana”;
2. Viens darbinieks sekmīgi absolvējas RTU – profesija namu pārvaldnieks;
3. Viens darbinieks sekmīgi mācas JAK – profesija namu pārvaldnieks;
4. Divi darbinieki sekmīgi absolvējas RTA – profesija jurists;
5. Viens darbinieks sekmīgi mācas DU doktorantūrā.
Dialogā veidošanā ar klientu tika veiktas sekojošās darbības:
1. Notiek datu bāzes izstrāde, kura tiks pabeigta 2017. gadā.
2016. gadā notika aktīva reklāmas kampaņa (speciālais avīzes izdevums, programmas Latgales reģionālajā televīzijā, intervijas vietējas avīzes).
2014. gadā pakalpojumu kvalitatīvai nodrošināšanai tika nopirkti 2 traktori, 1 specializētas vienības tehnika un 2 automašīnas.
Tika veikta autopacēlāju pārbūve (pāreja no benzīna uz dīzeļdegvielu) un GPRS sistēmas uzstādīšana, kas kopumā neskatoties uz transporta vienības pieaugumu, rādīja degvielas patēriņa ekonomiju 9% gadā.
2014. gada tika veikta štatu samazināšana (divas štatu vienības).
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
Samaksāts 2014. gadā EUR
175 270 €
Pievienotās vērtības nodoklis
189 531 €
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
440 981 €
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
21 128 €
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
915 €
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
1 780 €
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis
2 160 €
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
2 627 €
Nekustamā īpašuma nodoklis
Kopā: 834 392 €
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības finansējumu un tā izlietojumu
Finansējums netika piešķirts
Atalgojuma politikas principi

Sabiedrībā ir izstrādāts nolikums par darba samaksu un sociālo garantiju izmaksu.
Nolikuma par darba samaksu un sociālo garantiju izmaksu mērķis ir noteikt SIA “Rēzeknes namsaimnieks” darbinieku atalgojuma pamatprincipus.
Sabiedrības politika atalgojuma jomā - saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot SIA „ Rēzeknes namsaimnieks” darbības nodrošināšanu.

SIA “Rēzeknes namsaimnieks” atalgojuma politikas pamatprincipi:
1
Nodrošināt darbiniekiem atalgojuma līmeni, kas ir atbilstošs Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējam līmenim.
2
Nodrošināt konsekventus un darbiniekiem saprotamus atalgojuma nosacījumus ar ilgtermiņa perspektīvu;
3
Nodrošināt atalgojuma sasaisti ar Sabiedrības struktūrvienības darbības rezultātiem un darbinieka individuāliem sasniegumiem;
4
Nodrošināt izmaksu efektivitāti;
5
Veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu (jaunu tehnoloģiju apguvi, jaunu darba organizācijas metožu ieviešanu, vairāku amatu apguvi utt.);
6
Veicināt un apbalvot labu darba sniegumu;
7
Atsevišķos gadījumos “atslēgas” darbiniekiem, kuriem ir specifiskas kompetences, darba tirgū pieprasītas vai retas zināšanas un pieredze un kuri sniedz būtisku ieguldījumu Sabiedrības stratēģijas realizēšanā, tiek nodrošināts atalgojuma līmenis, kas ir augstāks par Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējo līmeni.
Kapitālsabiedrības ziedošanas stratēģija un ziedošanas kārtība
Informācija tiek gatavota.
Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati
Dokumenta nosaukums
Darbības
Gada pārskats 2014.gads
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 2014.GADS
Neauditēts 2015.gada I ceturkšņa pārskats
Neauditēts 2015.gada II ceturkšņa pārskats
Neauditēts 2015.gada III ceturkšņa pārskats
Auditēts gada pārskats par 2015.gadu
Neauditēts 2016.gada I ceturkšņa pārskats
Neauditēts 2016.gada II ceturkšņa pārskats
Neauditēts 2016.gada III ceturkšņa pārskats
Auditēts gada pārskats par 2016.gadu
Neauditēts 2017.gada I ceturkšņa pārskats
Neauditēts 2017.gada II ceturkšņa pārskats
Neauditēts 2017.gada III ceturkšņa pārskats
Auditēts gada pārskats par 2017.gadu
Informācija par īpašuma struktūru
Informācija tiek gatavota.
Informācija par organizatorisko struktūru