Cita informācija

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un nefinanšu mērķu īstenošanas radītāji

Sabiedrības darbības mērķis ir efektīva komercdarbības veikšana nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitatīviem pakalpojumiem atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktiem normatīvajiem aktiem.

Izanalizējot uzņēmuma darbību 2019. gada periodā, tika konstatēts, ka izvirzītie mērķi un uzdevumi ir izpildīti, bet atsevišķu uzdevumu realizācija turpināsies 2020. gadā, īpaša uzmanība tiks veltīta kopīpašumā esošo siltumapgādes sistēmu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai
Darbinieki pastāvīgi paaugstina savas zināšanas un kompetenci:
1. Apmācīti darbinieki profesionālās tālākizglītības kursos „Ēku un būvju apsekošana, remontdarbu apjoma noteikšana un tāmju sastādīšana”;
Dialogā veidošanā ar klientu tika veiktas sekojošās darbības:
1. Izstrādāta E-nams sistēma, kur tiek sniegta informācija par katrā mājā veiktajiem darbiem
2019. gadā notika aktīva informatīvā kampaņa (programmas Latgales reģionālajā televīzijā, intervijas vietējas avīzes).
2019. gadā pakalpojumu kvalitatīvai nodrošināšanai tiek atjaunota materiāli tehniskā bāze
Tika veikta autopacēlāju atjaunošana.
2019. gada tika veikta štatu optimizācija.
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
Samaksāts 2019. gadā EUR
Pievienotās vērtības nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Kopā: 0 €
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības finansējumu un tā izlietojumu
Finansējums netika piešķirts
Atalgojuma politikas principi

Sabiedrībā ir izstrādāts nolikums par darba samaksu un sociālo garantiju izmaksu.
Nolikuma par darba samaksu un sociālo garantiju izmaksu mērķis ir noteikt SIA “Rēzeknes namsaimnieks” darbinieku atalgojuma pamatprincipus.
Sabiedrības politika atalgojuma jomā - saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot SIA „ Rēzeknes namsaimnieks” darbības nodrošināšanu.

SIA “Rēzeknes namsaimnieks” atalgojuma politikas pamatprincipi:
1
Nodrošināt darbiniekiem atalgojuma līmeni, kas ir atbilstošs Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējam līmenim.
2
Nodrošināt konsekventus un darbiniekiem saprotamus atalgojuma nosacījumus ar ilgtermiņa perspektīvu;
3
Nodrošināt atalgojuma sasaisti ar Sabiedrības struktūrvienības darbības rezultātiem un darbinieka individuāliem sasniegumiem;
4
Nodrošināt izmaksu efektivitāti;
5
Veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu (jaunu tehnoloģiju apguvi, jaunu darba organizācijas metožu ieviešanu, vairāku amatu apguvi utt.);
6
Veicināt un apbalvot labu darba sniegumu;
7
Atsevišķos gadījumos “atslēgas” darbiniekiem, kuriem ir specifiskas kompetences, darba tirgū pieprasītas vai retas zināšanas un pieredze un kuri sniedz būtisku ieguldījumu Sabiedrības stratēģijas realizēšanā, tiek nodrošināts atalgojuma līmenis, kas ir augstāks par Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējo līmeni.
Kapitālsabiedrības ziedošanas stratēģija un ziedošanas kārtība
Informācija tiek gatavota.
Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati
Dokumenta nosaukums
Darbības
Gada pārskats 2014.gads
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 2014.GADS
Neauditēts 2015.gada I ceturkšņa pārskats
Neauditēts 2015.gada II ceturkšņa pārskats
Neauditēts 2015.gada III ceturkšņa pārskats
Auditēts gada pārskats par 2015.gadu
Neauditēts 2016.gada I ceturkšņa pārskats
Neauditēts 2016.gada II ceturkšņa pārskats
Neauditēts 2016.gada III ceturkšņa pārskats
Auditēts gada pārskats par 2016.gadu
Neauditēts 2017.gada I ceturkšņa pārskats
Neauditēts 2017.gada II ceturkšņa pārskats
Neauditēts 2017.gada III ceturkšņa pārskats
Auditēts gada pārskats par 2017.gadu
Informācija par īpašuma struktūru
Informācija tiek gatavota.
Informācija par organizatorisko struktūru