Pamatojoties uz Komerclikuma 174., 176., 213.pantiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66., 68., 69., 73., kā arī 62. pantu un 63.panta pirmās daļas otro punktu lūdzu sasaukt kārtējo dalībnieku sapulci 2024.gada 15.martā plkst.09:00.
Sapulces sasaukšanas vieta: SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne. Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci ir sabiedrības valde.
Sapulcē izskatāmie jautājumi:
1. 2023. gada pārskata apstiprināšana;
2. Peļņas sadale;
3. Sabiedrības zvērināta revidenta apstiprināšana un atlīdzības noteikšana 2024.gadam;
4. Vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti, saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
5. Darba plāna pārskata periodam apstiprināšana;
6. Sabiedrības 2024.gada budžeta apstiprināšana;
7. Valdes locekļa darbības izvērtējums iepriekšējā pārskata gadā;
8. Citi jautājumi.