PAZIŅOJUMS par sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Komerclikuma 213.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66., 68., 70., 73., lūdzu sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 07.oktobrī plkst.14:00.

Sapulces sasaukšanas vieta: Rēzeknes pilsētas dome Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci ir sabiedrības valde.

Sapulcē izskatāmie jautājumi:

  1. Vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti, saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
  2. Darba plāna pārskata periodam un Sabiedrības 2020.gada budžeta apstiprināšana;
  3. Citi jautājumi.

 

Pielikumā: lēmuma projekts ar pielikumiem kopā uz 1 (vienas) lapas.