Veikta ārkārtas pārbaude SIA «Rēzeknes Namsaimnieks»

No 2017. gada 31. janvāra līdz 15. martam Rēzeknes pilsētas dome saņēma piecus dienesta ziņojumus un iesniegumus no personas, kura tolaik vēl bija SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» (RN) darbinieku rindās. Saņemtajos dokumentos tika ziņots par iespējamām nelikumīgām darbībām uzņēmumā. Pamatojoties uz šo informāciju, Rēzeknes pilsētas domes Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa (turpmāk tekstā – nodaļa) veica namu apsaimniekošanas uzņēmumā ārkārtas pārbaudi. Tā kā dienesta ziņojumos un iesniegumos lielākoties netika minēts iespējamā pārkāpuma laiks, nodaļas darbinieki izpētīja un izanalizēja ar atsevišķiem faktiem saistīto trīs gadu dokumentāciju, proti – no 2014. līdz 2016. gadam, kā arī 2017. gada dokumentus.
Komentē nodaļas vadītāja Iveta Cipruse: «Izpētīta apjomīga dokumentu pakete: noslēgtie saimnieciskie un iepirkumu līgumi. Izanalizēti iespējamie sabiedriskā īpašuma bojāšanas fakti, līgumi par personīgā autotransporta bezatlīdzības iz-mantošanu uzņēmuma vajadzībām, GPS datu atbilstība citiem uzskaites dokumentiem u. c. Mums neizdevās atrast apstiprinājumu jebkādiem krimināla rakstura pārkāpumiem. Tomēr pārbaudes laikā konstatēti arī fakti, kuri liecina par uzskaites un kontroles nepilnībām, kas neliecina par labas pārvaldības prakses principu ievērošanu. Par šiem trūkumiem informējām kapitāldaļu turētājas pārstāvi un uzņēmuma vadību.»
Piemēram, auditori uzskata, ka uzņēmuma rīcībā pietiekamā daudzumā ir aprīkojums transporta apkalpošanas uzskaitei un kontrolei, taču šie dati netiek izmantoti un analizēti. Tāpat uzņēmumā būtu jāsadala uzskaites un kontroles funkci-jas, lai šos pienākumus pildītu dažādi cilvēki. Šo faktu apstiprināja uzņēmuma automašīnu atrašanās vietas neatbilstība (pēc GPS datiem) informācijai, kas norādīta apkalpes lapās, izmantojot automazgātavas pakalpojumus. RN vadība norāda, ka minētie trūkumi navigācijas sistēmā tika konstatēti vien 2017. gadā un aprīkojums tika nomainīts uz modernāku.
Pārbaudīti arī visi līgumi par personīgā autotransporta bezatlīdzības izmantošanu uzņēmuma vajadzībām, kurus uzņēmums slēdzis ar darbiniekiem uz ilgstošu periodu vai vienas reizes braucieniem, kas pats par sevi nav pārkāpums. Paralēli auditori noskaidroja, ka transporta līdzekļu slodze ir 2,5 no 8 darba stundām, tāpēc ieteica uzņēmuma vadībai izanalizēt šo rezervi un apsvērt iespēju atteikties no šādiem līgumiem. Tas ļaus stingrāk kontrolēt degvielas patēriņu uzņēmuma vajadzībām. Pašlaik par spīti tam, ka darbiniekiem noteikti degvielas ierobežojumi, kuri mainās atkarībā no darbu sezonas, jebkurā gadījumā pastāv risks, ka degviela var tikt izmantota ne tikai dienesta mērķiem.
Pārbaudes laikā izanalizēta arī uzņēmuma darbinieku nodrošināšana ar sakaru līdzekļiem. Vairākiem darbiniekiem izsniegti darba mobilie tālruņi, kuriem nav noteikti sakaru limiti, savukārt norēķini par mobilajiem sakariem tiek apmaksāti noteiktā pieslēguma ietvaros. Tā kā pārbaudes laikā konstatēti darbinieku zvani uz ārzemēm, kā arī zvani uz uzziņu dienestiem, kas tiek apmaksāti papildus mēneša maksai, auditori ierosina visām uzņēmuma struktūrvienībām izstrādāt sakaru līdzekļu piešķiršanas, izmantošanas un apmaksas kārtību, kurā jāparedz arī ieturējumu no darbinieka algas par zvaniem uz ārzemēm, uz labdarības tālruņiem u. c.
Dienesta ziņojumos minēts arī tas, ka uzņēmums pieņem darbā nekompetentus cilvēkus. Tika pārbaudīta konkrēta persona, taču nekādi tās nekompetences apstiprinājumi netika atrasti. Līdztekus tam konstatēts, ka RN neorganizē atklātus konkursus un atlases uz vakantajām darbavietām, kā to nosaka normatīvie akti, kuru ievērošana ir obligāts nosacījums līdzīgām komercsabiedrībām.
Tāpat auditori noskaidroja, ka vairākos gadījumos RN neievēroja būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus (piemēram, nomainot jumtu, siltinot fasādi utt.), un šim faktam var būt noteiktas sekas.
Runājot par iepirkuma procedūru īstenošanu vai tirgus izpēti noteiktu darbu realizācijai, šajās jomās nekādi pārkāpumi nav konstatēti, tāpat arī auditori neatrada apliecinājumus uzņēmuma līdzekļu izšķērdēšanai faktā, ka dažiem saviem speciālistiem kompensēti 30 procenti no izdevumu summas par kvalifikācijas paaugstināšanas apmācībām. Gluži pretēji – šo vadības iniciatīvu var uzskatīt par apsveicamu. Jāpiebilst, ka iesniedzējs savulaik arī izmantoja šīs privilēģijas un atbal-stu.
Komandējuma naudas un darba braucienu ziņā auditori uzņēmumam rekomendē izstrādāt ne tikai šo izdevumu uzskaites kārtību, bet arī pirms komandējuma izvērtēt tā nepieciešamību, noteikt precīzus uzdevumus, lai no to atskaitēm gūtu skaidru priekšstatu par komandējuma laikā veiktajiem darba uzdevumiem, iegūtajām papildu zināšanām, vai darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas. Gūtā pieredze jāanalizē, un jaunajai informācijai jābūt pieejamai visiem darbiniekiem.
***
Jāmin, ka ik gadu uzņēmums saņem atzinumu par uzņēmuma darbību iepriekšējā pārskata periodā, ko sniedz zvērināts revidents. Zvērināts revidents sniedz atzinumu, tajā skaitā, arī par uzņēmumā izveidoto iekšējās kontroles sistēmu. Uzņēmums iepriekšējos periodos saņēmis pozitīvu atzinumu, t.i., bez piezīmes. Uzņēmuma izveidotā iekšējās kontroles sistēma vērtēta kā laba.
Tāpat nevar noliegt, ka uzņēmuma «caurspīdīgums» kļuvis acīmredzamāks, klientiem pieejams vairāk informācijas, kā arī pakāpeniski veidojas komunikācija ar iedzīvotājiem.
Šajā publikācijā atzīmējām vairākas auditoru rekomendācijas namu apsaimniekošanas uzņēmuma darba uzlabošanai. Ja ir kur tiekties, attīstība nekad neapstāsies.

 

Jekaterina SMOLICKA

«Rēzeknes Vēstnesis»