SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” informē

SIA„Rēzeknes Namsaimnieks” informē

 

Saskaņā ar likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta4.daļu un saistošajiem Ministru Kabineta noteikumiem nr. 1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, jebkurš dzīvokļa  īpašnieks un īrnieks ir tiesīgs zināt, kādi naudas līdzekļi ir mājas kontā, arī cik lielas naudas summas nama uzturēšanai plānots izmantot tuvākā gada laikā .

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” piedāvā iespēju, izmantojot internetu, iepazīties ar savas dzīvojamās mājas apsaimniekošanas plānoto tāmi nākošajam kalendārajam gadam. Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmē būs atrodamas sadaļas par paredzētajiem izdevumiem mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes gabala sanitāro kopšanu un labiekārtošanu, dzīvojamās mājas tehnisko apkopi un remontdarbiem,  mājas apsaimniekotāja administratīvajiem un pārvaldes izdevumiem, arī – par plānotajiem ieņēmumiem. Tas ļaus dzīvokļu īpašniekiem  kontrolēt līdzekļu izmantošanu, arī iesaistīt tos, ar dzīvojamā fonda apsaimniekošanu,saistīto jautājumu risināšanā.

Lai būtu iespēja pieslēgties VIS sistēmai un iepazīties ar plānoto tāmi un izdevumiem, arī saņemt rēķinus par  apsaimniekošanunepieciešams, līdzi paņemot pasi un īpašuma apliecinošu dokumentu, personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”  ofisā Atbrīvošanas alejā 106, 4.kabinetā -„Abonentu daļā”  un saņemt paroli/lietotājvārdu.

        Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst. 07.30-12.00  un no plkst. 12.30-16.00