Remontdarbu saskaņošanas kārtība

Remontdarbu saskaņošanas kārtība

ar dzīvokļu īpašnieku kopību

 Katru gadu SIA ”Rēzeknes Namsaimnieks” veic dzīvojamo māju apsekošanu un, pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem, tiek piedāvāts lemt par veicamajiem darbiem.

Dzīvokļu īpašnieku kopība lēmumus  par savā kompetencē esošajiem jautājumiem, noformējot tos rakstiski, var pieņemt saskaņā ar  „Dzīvokļa īpašuma likuma” 18. pantā noteikto kārtību.

Lēmumus var pieņemt šādā veidā:

  • Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē
  • Nesasaucot kopsapulciaptaujas veidā
  • Citādi savstarpēji vienojoties.

Par pieņemto lēmumu dzīvokļu īpašnieku kopība informē SIA ”Rēzeknes Namsaimnieks”.

Ja remontdarbu uzkrājumam paredzēto naudas līdzekļu pietiek akceptēto darbu veikšanai, tad šie darbi tiek ieplānoti un saskaņots to izpildes laiks, savukārt, ja naudas līdzekļu nepietiek, tad tiek lemts par atbilstoša finansējuma avota izvēli, par ko lemj dzīvokļu īpašnieku kopība. Pirms liela apjoma remontdarbu veikšanas tiek sastādītas veicamo darbu tāmes, kas tiek izsniegtas izskatīšanai un apstiprināšanai dzīvokļu īpašnieku kopībai.

Pēc darbu izpildes tiek sastādīts paveikto darbu nodošanas-pieņemšanas akts, kas mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai(personām) jāizskata 7(septiņu kalendāro dienu laika). Pēc šī akta parakstīšanas, attiecīgā naudas līdzekļu summa tiek atskaitīta no mājas naudas līdzekļu uzkrājuma.

SIA ”Rēzeknes Namsaimnieks” ir tiesīgs patstāvīgi, bez saskaņošanas ar  dzīvokļu īpašnieku kopību, izmantot mājas naudas līdzekļu uzkrājumus šādu izdevumu segšanai:

avāriju novēršanai un to seku likvidēšanai ;

ārkārtas bojājumu(izlauztas durvis, izsisti logu stikli,u.tml.) novēršanai, bez nav iespējama normāla kopīpašuma ekspluatācija;

papildus piederumu vai aprīkojuma uzstādīšanai, kuru nepieciešamību nosaka obligātas valsts vai pašvaldību iestāžu prasības.

citiem ārkārtas darbiem, kuru veikšana, ņemot vērā to raksturu, nav atliekama un kas nāk par labu kopīpašumam.

Pēc avārijas novēršanas un tās seku likvidācijas, arī citos gadījumos (sk.augstāk), SIA ”Rēzeknes Namsaimnieks” ir tiesības, nesaskaņojot ar dzīvokļu īpašnieku kopību, piestādīt dzīvokļu īpašniekiem atsevišķus rēķinus vai  paaugstināt apsaimniekošanas maksu uz noteiktu laika periodu.

                                                                                                            SIA ”Rēzeknes Namsaimnieks”