Paziņojums dzīvokļu īpašniekiem

Informējam, ka SIA  „Rēzeknes Namsaimnieks”, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem  Nr.408 (ar 11.07.2017.)  „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”  ir sastādījis Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2018.gadam, kā arī  dzīvojamās mājās uzturēšanas darbu plānus 2018.gadam. Gadījumā, ja Jūs neesat saņēmuši minēto tāmi Jūsu pastkastītē, ar tāmi var iepazīties uzņēmējsabiedrības ofisa telpās – 10. un 11.kab. Atbrīvošanas aleja 106,  Rēzeknē.

Saskaņā ar minēto MK noteikumu 14.pantu  dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības sešu nedeļu laikā no tāmes saņemšanas pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam gadam, kā arī par dzīvojamās mājās uzturēšanas darbu plāna apstiprināšanu.

Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē noraida pārvaldnieka piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu, vienlaikus izskatāms jautājums par citas maksas noteikšanu vai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.