Paziņojums dzīvokļu īpašniekiem

Informējam, ka SIA  „Rēzeknes Namsaimnieks”, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem  Nr.1014 (ar 09.12.2008.)  „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”  ir sastādījis obligāti veicamo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2017.gadam , kā arī  dzīvojamām mājām nepieciešamo remonta darbu apkopojumu 2017.gadam. Gadījumā, ja Jūs neesat saņēmuši minēto tāmi Jūsu pastkastītē, ar tāmi var iepazīties uzņēmējsabiedrības ofisa telpās – 10.kab. Atbrīvošanas aleja 106,  Rēzeknē.

Saskaņā ar minēto MK noteikumu 12.pantu  dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības 30 darba dienu laikā no tāmes saņemšanas pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam gadam, kā arī par dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu plāna apstiprināšanu.

Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē noraida pārvaldnieka piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu, vienlaikus izskatāms jautājums par citas maksas noteikšanu vai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.