Kaimiņiem pagalms jau labiekārtots. Vai to darīsiet arī Jūs?

Jau sesto gadu tiek aktīvi kārtoti pilsētas pagalmi un bērnu rotaļu laukumi. Par spīti tam, ka šajā
jautājumā galvenais faktors ir konkrētas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku vēlme un lēmums, šo
procesu daudzējādā ziņā sekmējusi pašvaldības līdzfinansējuma programma pagalma teritoriju
labiekārtošanai un dzīvojamā fonda energoefektivitātes uzlabošanai.

Kad šī programma startēja 2014. gadā, bija ļoti maz interesentu, kuri vēlējās saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu, savukārt
2019. gadā jau varam konstatēt, ka sākotnēji šim mērķim budžetā ieplānotā finansējuma parasti nepietiek, tāpēc gada laikā
pašvaldība cenšas atrast papildu līdzekļus, lai apstiprinātu iespējami vairāk pieteikumu.
Uz šo brīdi (sešos gados) dzīvojamā fonda atbalstam pašvaldība jau piešķīrusi ap 1 milj. eiro. Ja līdz šim finansiālu atbalstu

piešķīra konkursa kārtībā, patlaban šis aspekts ir vienkāršots – domē izveidota Pašvaldības līdz-
finansējuma piešķiršanas komisija, kurā rindas kārtībā tiek pieņemti projektu pieteikumi daudzdzīvokļu māju pagalma teritoriju

labiekārtošanai, energoefektivitātes uzlabošanai un dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Līdz ar to nolēmām uzzināt SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» («RN») par situāciju 2019. gadā – cik māju iedzīvotāji pretendē
uz pašvaldības atbalstu un kādus «sāpīgus» jautājumus savas mājas pagalmā cilvēki vēlas atrisināt?
Stāsta uzņēmuma vadītājs Pēteris Dzalbe:
– Iedzīvotāji no apmēram 20 mājām pauda vēlmi labiekārtot pagalma teritoriju (sakārtot, ceļus, organizēt stāvlaukumu
transportam), no tiem izskatīšanai domes komisijā iesniegti 14 projektu pieteikumi, tās ir mājas Rancāna ielā 35; Dārzu ielā 22,
22A, 41 un 41A; Raiņa ielā 9B; Atbrīvošanas alejā 117A; 18. Novembra ielā 12A; Rūpnīcas ielā 7; Skolas ielā 11; Metālistu ielā
5; Kosmonautu ielā 3, 3/7 un 12. Deviņās no šīm mājām iedzīvotāji vēlējās piedalīties līdzfinansējuma programmā pēdējos trīs
gadus, piecās mājās cilvēki nolēma tajā iesaistīties pagājušajā gadā. T.i., tiklīdz saņemam informāciju par līdzfinansējuma
programmas pagarināšanu, sākam gatavot projektus (septembrī vai oktobrī), kad dzīvokļu īpašnieki pieņēmuši konkrētus
lēmumus. Jānorāda, ka interesentu ir ļoti daudz, tāpēc, ja jūsu mājā pagalma labiekārtošana ir prioritāte, vislabāk būtu laikus
sākt sagatavošanos. Starp citu, cik zinu, šogad pieejamais līdzfinansējums jau ir iztērēts. Gaidīsim komisijas vērtējumu.
Līdzās minētajām mājām pieteikumi piecu bērnu laukumu ierīkošanai saņemti no mājām Lokomotīvju ielā 14, Metālistu ielā 5
un 7, Ventspils ielā 6 un Meža ielā 4. Tāpat gatavojam pieteikumus atbalstam tehniskās dokumentācijas sagatavošanā mājās
Dārzu ielā 9, Baznīcas ielā 26, Atbrīvošanas alejā 145A un 147, jo šīs mājas piedalīsies ES struktūrfondu līdzfinansētajos
siltināšanas projektos.

Būvdarbu sezona

P. Dzalbe uzskata būvdarbu sezonas sākumu par veiksmīgu. Tiek realizēti pagalma teritoriju labiekārtošanas projekti, par
kuriem dzīvokļu īpašnieki lēma pirms diviem, trim gadiem. Procesa novilcināšana saistīta ar uzņēmuma «Sadales tīkls» kabeļu
jautājumu risināšanu – lai puses vienotos, bija nepieciešams laiks. Rezultātā pašlaik ir pabeigti darbi pagalmos Dārzu ielā 37 un
Metālistu ielā 6, darbi turpinās Ventspils ielā 6 un Rancāna ielā 33.
Piemēri

Darbu koordinēšana

Ventspils ielas 6. mājas pagalms ir sagatavots asfalta ieklāšanai. Tas tiks darīts, tiklīdz AS «Rēzeknes Siltumtīkli» pabeigs
savu daļu siltuma komunikāciju nomaiņas darbos. Šis piemērs ir zīmīgs ar to, ka «RN» šajā gadījumā koordinēja visu
organizāciju darbības, lai vēlāk nebūtu vajadzības atkārtoti noņemt jauno asfalta kārtu un veikt jebkādus rakšanas darbus.
Kompleksa problēmu risināšana
Rancāna ielas 33. māja ir paraugs tādā ziņā, ka pagalma labiekārtošanas projekta gaitā tiek paralēli risinātas vairākas
būtiskas problēmas. Pirmkārt, «Sadales tīkls» kabelis ir ielikts aizsarg caurulē, paredzot iespēju to nomainīt, praktiski nemaz
nebojājot ietvi. Otrkārt, lietus ūdens tika novadīts uz pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklu un nomainīti mājas kanalizācijas
izvadi līdz lūkām.
Par spīti tam, ka sākumā mājas iedzīvotāji sadalījās divās grupās ar dažādiem viedokļiem par projekta realizāciju. Negatīvi
noskaņotos izdevās pārliecināt, izmantojot piemēru ar pagrabu nosusināšanu.
Daži palika neapmierināti ar piemājas puķu dobju likvidēšanu, kaut gan pirms tam tika izvietots attiecīgs paziņojums un
iedzīvotājiem bija iespēja izveidot jaunas dobes (mazliet tālāk no logiem) un pārstādīt savas puķes tur. Nebija nekādas
reakcijas.
Piemērs ir lipīgs
Dārzu ielas 37.A māja kaimiņu vidū palika pēdējā, kuras pagalma teritorija nav labiekārtota, un dzīvokļu īpašnieki sāka
apsvērt projekta realizāciju nākamgad, vērojot māju Dārzu ielā 37 un 39 veiksmīgos piemērus. Starp citu, šajos pagalmos arī

tika atrisināta problēma ar lietus ūdens novadīšanu pilsētas kanalizācijas sistēmā, kā arī izpildīts viens no līdz-
finansējuma programmas uzdevumiem – no servitūta ceļa uz stāvlaukumu pārvietots viss autotransports, lai operatīvie dienesti varētu tikt iespējami tuvāk mājai.

Konsenss

Pērn Atbrīvošanas alejas 117.A mājas iemītnieku nostājas par darbu prioritāti bija dažādas. Augstāko stāvu iedzīvotāji
vēlējās jumta seguma nomaiņu, savukārt jaunās ģimenes – pagalma labiekārtošanu, lai varētu normāli iziet ar bērnu ratiņiem un
ģimenes automašīnu novietot stāvlaukumā. «RN» atrisināja situāciju, pierunājot iedzīvotājus nobalsot par vai pret šīm divām
iniciatīvām un nestrīdēties savā starpā. Rezultātā pagājušajā gadā mājā siltināja bēniņus un nomainīja jumta segumu, savukārt
šogad labiekārtos pagalma teritoriju.

Projektu pieteikumu sagatavošana

Pirmais iemesls, kāpēc bieži vien ieilgst projekta pieteikuma sagatavošana, ir nepieciešamība pārņemt pārvaldīšanas
tiesības un deleģēt tās atbildīgajai personai/organizācijai. Tas ir viens no nosacījumiem, kas jāizpilda, lai saņemtu domes
līdzfinansējumu.
Otrais solis ir lēmuma pieņemšana par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu kopsapulcē. Tā kā kaimiņi savā vīzijā par to,
kā būtu vai nebūtu jālabiekārto pagalms, itin bieži nepiekrīt cits citam, un nepieciešams laiks, lai savāktu nepieciešamo balsu
skaitu PAR idejas realizāciju, kas apmierinātu vairākumu.
Trešais solis – iepirkuma rezultātu apstiprināšana. Tikai tad «RN» var iesniegt dokumentus izskatīšanai domes komisijā.
Jebkurā gadījumā mājas iedzīvotājiem, kuri tiešām vēlas saņemt pašvaldības atbalstu un darīt kaut ko lietderīgu sava
komforta labā, nav nepārvaramu šķēršļu. To pierāda daudzi pagalmi pilsētā. Jāpiebilst, ka dažas mājas jau paspēja piedalīties
līdzfinansējuma programmā vairākkārt, ierīkojot bērnu laukumu un izbūvējot stāvlaukumu un ietves.

Izpildes kontrole

Līdzfinansējuma programmā viens no svarīgākajiem cilvēciskajiem faktoriem ir pārliecība par to, ka nauda ir iztērēta
kvalitatīvi izpildītiem darbiem. Pagalma teritoriju labiekārtošanas projektu realizāciju kontrolē par konkrētu māju atbildīgais «RN»
speciālists, atsevišķi nolīgtais speciālists, kurš nodrošina tehnisko uzraudzību visos uzņēmuma būvobjektos, kā arī pats «RN»
vadītājs P. Dzalbe.

Perspektīvā

«RN» plāno apspriest ar pašvaldībām aktuālo jautājumu, lai no iedzīvotājiem neiekasētu dabas resursu nodokli, kad
pagalma labiekārtošanas projekta gaitā tiek nozāģēts koks un tā vietā tiek iestādīts jauns. Tuvāk rudenim apsaimniekošanas
uzņēmums vēlas arī veikt darbu ar klientiem, paskaidrojot, kādus kokus un kādā attālumā no mājas sienām drīkst stādīt
pagalmā, lai nākotnē tie neaizsegtu gaismu apakšstāvos un nebojātu mājas pamatus.
Atbrīvošanas alejas posmā no 139. līdz 153. mājai ir visvairāk ES programmās renovēto māju. Patlaban «RN» pārstāvjiem
notiek pārrunas ar klientiem par iekš kvartāla kopīgā projekta izstrādi, kurā tiks nodrošināta lietus ūdens novadīšana (apakšstāvi
atbrīvosies no mitruma, mājas pamati būs aizsargāti), atrisināts servitūta ceļu jautājums, izremontētas ietves un organizēti
stāvlaukumi.
Nākamgad līdzīgu ideju piedāvās Pulkveža Brieža 3., 3.A mājā un Rancāna ielas 2./4. mājā.

Jekaterina SMOLICKADarzu-37a copy rancana-33 (1) copy