Informācija dzīvojamo māju īpašniekiem

 

Labdien,
 
Šoreiz informācija dzīvojamo māju īpašniekiem – fiziskām personām –, uz kura vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja; vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotai biedrībai, kas neveic saimniecisko darbību un rīkojas vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku – fizisku personu – vārdā, kuru attiecīgais nekustamais īpašums atrodas atsevišķu divu vai vairāku dzīvokļu mājā.
 
Seminārs par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu Latgalē tiek plānots 25. februārī plkst.11:00, Daugavpilī, Dobeles ielā 30.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā “Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”.
 

Konkursa mērķisir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana māj­saimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektro­enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstā­dīšanudzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.
 
Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējumsir 11 399 481 lats, kur vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta ir 7 000 latu. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
 
Projekta iesnieguma iesniedzējsir:
·          dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska persona –, uz kura vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja;
·          vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība, kas neveic saimniecisko darbību un rīkojas vairāku dzīvokļu dzīvo­jamās mājas dzīvokļu īpašnieku – fizisku personu – vārdā, kuru attiecī­gais ne­kus­­tamais īpašums atrodas atsevišķu divu vai vairāku dzīvokļu mājā.
 
Projektus šajā konkursā varēs iesniegt par:
·          ēku, kas klasificējas kā dzīvojamā māja;
·          ekspluatācijā nodotu dzīvojamo māju vai jaunbūvi;
·          visu dzīvojamo māju, nevis dzīvojamās mājas daļu vai atsevišķu dzīvokli;
·          nekustamo īpašumu, kura īpašnieks ir ierakstīts zemesgrāmatā.
 

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un uz­stā­dītas šādas iekārtas:
·          šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu vai malkas katli un biomasas kamīni ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
·          saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 25 kW (ieskaitot);
·          siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
·          vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
·          saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
·          vairākas augstāk minētās iekārtas, ņemot vērā konkrētas iekārtas kopējās uzstādītās jaudas ierobežojumus.

Projekta iesniegumus no 2011.gada 28.janvāra  līdz 2011. gada 24.martam (ieskaitot) jānosūta pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi: microgen_kpfi@vidm.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi:

·         Veronika.Gomancenko@vidm.gov.lvvai Veronika.Gomancenko@varam.gov.lv

·         Liene.Voroncova@vidm.gov.lv

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iesakapiedalīties semināros projektu iesniedzējiem, izmantot piegādātāju un montētāju informatīvo sarakstu, ka arī vadlīnijas projekta iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

 

Vairāk informācijas var izlasīt šeit: http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=11385
 

Ar cieņu,
 
Oskars Zuģickis
Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs
speciālists
tālr.: 65423801
e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv