„Dzīvo siltāk” jaunumi

 

„Dzīvo siltāk” jaunumi

Jaunais gads iestājies, tālab atgādinu, ka no 2012. gada 1. janvāra, iesniedzot projektu iesniegumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā ERAF aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” http://www.likumi.lv/doc.php?id=228846, jāatceras dokumentiem pievienot:

1) sertificēta energoauditora izstrādātu ēkas energoaudita pārskatu (kopija), kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un izstrādāts, ietverot MK noteikumu Nr. 272 3.pielikumā minēto informāciju (31.2.4.)

2) projektētāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi (kopija) (31.2.7)

 

2012. gada 5.janvārī plkst. 19:00  Salaspilī (kultūras namā Enerģētiķis) Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs organizē semināru par iespējām piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai. Sīkāka informācija http://goo.gl/9YxqM

 

Jaunākie video

1)      Prasības būvizstrādājumiem un to atbilstības novērtēšana http://vimeo.com/34119376

2)      Lēzenu jumtu risinājumi ziemeļvalstu klimatos http://vimeo.com/33707969

3)      Ventilācijas sistēmu optimizācijas iespējas daudzdzīvokļu ēkās http://vimeo.com/34069735

4)      Draugiem.lv lapā „Siltinam” sadaļā „Galerijas” pamazām tiek salikti vienkopus semināri un konferences videoformātā http://www.draugiem.lv/siltinam/gallery/index

 

Papildus informācijai 

 Šobrīd Latvijā norisinās Eiropas programmas „Saprātīga enerģija Eiropai’’ līdzfinansēts projekts Eiropas iedzīvotāju klimata kauss”, kura laikā iedzīvotājiem tiek sniegti praktiski padomi par iespējām samazināt savas mājsaimniecības enerģijas patēriņu. Lai veicinātu iedzīvotāju interesi tiek rīkoti arī konkursi, kuru laikā iespējams iegūt balvas, kuras palīdzētu iegūt vēl lielāku enerģijas patēriņa samazinājumuhttp://lv.theclimatecup.eu/. Vienā no projekta ietvaros izsludinātajiem konkursiem balvā ir iespējams iegūt ēkastermogrāfiju, ar kuras palīdzību ir iespējams noteikt tās ēkas daļas, kurās būtu nepieciešama papildus izolācija, lai samazinātu siltuma zudumus

Buklets „Soli pa solim līdz mājokļa atjaunošanai” http://goo.gl/ClLSe

http://lv.theclimatecup.eu/articles-mostra-2416-lv-konkurss_daudzdzvoku_km.htm