Apstiprinātas izmaiņas māju renovācijas projektiem

 

Apstiprinātas izmaiņas aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pamatnosacījumos

 

Sākumlapa / Jaunumi / Apstiprinātas izmaiņas aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pamatnosacījumos

Ministru kabinets ir apstiprinājis grozījumus 2009.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.138 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, nosakot, ka šis regulējums attiecas uz 1.-8.projektu iesniegumu atlases kārtu. Vienlaikus apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

Aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” devītā projektu iesniegumu atlases kārta tiks uzsākta šī gada aprīlī. Vienlaikus informējam, ka līdz š.g. 31.maijam projektu iesniegumus varēs iesniegt arī astotajā projektu iesniegumu atlases kārtā (atbilstoši 2009.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.138 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”).

Devītajā projektu iesniegumu atlases kārtā tiks atbalstīti renovācijas darbi dzīvojamajās mājās, kuru būvniecība uzsākta pirms 1993.gada (ieskaitot) un tās  ir nodotas ekspluatācijā līdz 2002.gadam (ieskaitot), bet ne ēkās, kuras iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Papildus, Ekonomikas ministrija prognozē, ka tiks būtiski paplašināts iesniedzēju loks, atceļot noteikto minimālo 20 punktu slieksni, ļaujot ēkām ar nelielu dzīvokļu skaitu, kuras atrodas teritorijās ar augstiem teritorijas attīstības indeksiem, saņemt atbalstu mājokļa renovācijai.

Šajā atlases kārtā projektu iesniegumam nebūs jāpievieno tehniskās apsekošanas atzinums, pilnvarojuma līgums un lokālā būvniecības izmaksu tāme. Savukārt tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas būvētas pēc 1957.gada, ir ar vismaz trīs stāviem, kurās ir uzstādīts siltumenerģijas skaitītājs apkurei un kuru vidējais apkures siltumenerģijas patēriņš pēdējos piecos kalendāra gados ir no 105 līdz 165 kWh uz apkurināmās platības kvadrātmetru gadā, varēs neizstrādāt ēkas energoaudita pārskatu. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, lēmumu par mājas renovāciju dzīvokļu īpašnieki turpmāk varēs pieņemt vairākos veidos –  kopsapulcē, ar aptaujas palīdzību, vai, ja visi dzīvokļu īpašnieki balsos par mājas renovāciju, savstarpēji vienojoties.

Gan astotajā, gan devītajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniedzēji papildus starpposma un noslēguma maksājumam varēs saņemt arī avansa maksājumu, kas nepārsniedz 20% no pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēra. Šo maksājumu varēs saņemt, ja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai būs pieejami finanšu resursi un projekta iesniedzējs būs atvēris norēķinu kontu Valsts kasē.

Lai uzlabotu gan projektu iesniegumu, gan projektu ietvaros veikto būvdarbu kvalitāti, devītajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniedzējiem kā obligāta tiks noteikta prasība par projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, būvniecības garantijas laika garantijas apdrošināšanu vai būvniecības garantijas laika bankas garantiju, kā arī būvdarbu būvuzraudzību. Papildus projekta īstenošanas rezultātā siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nedrīkstēs pārsniegt 120 kWh/m2 gadā (1-2 stāvu ēkām) vai 100 kWh/m2 gadā (3 un vairāk stāvu ēkām).

Sīkāku informāciju par izmaiņām  var saņemt Ekonomikas ministrijā – e-pasts: Anda.Lagzdina@em.gov.lv vai 67013161.

Par aktivitāti

Eiropas Savienības fondu aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 44, 37 milj. lati.

Informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „ES fondi”. Klienti par neskaidrajiem jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1.stāvā) vai e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.

Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam.

Evita Urpena